Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων με τίτλο «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)»

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)»

 

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους):

  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και εποπτευόμενοι φορείς, μεμονωμένα ή σε σύμπραξη (στην περίπτωση των εποπτευόμενων φορέων που είναι ΑΕΙ ορίζονται εκείνα που έχουν Σχολές ή Τμήματα ή Πανεπιστημιακά Εργαστήρια ΑΕΙ Επιστημών της Αγωγής ή και Ειδικής Αγωγής ή και που παρέχουν Διδακτική και Παιδαγωγική Επάρκεια)

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων παραπάνω Άξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων. Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

 

Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο κατεπειγόντων μέτρων της Ελληνικής Πολιτείας για την αποφυγή και τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19 επιβλήθηκε μεταξύ άλλων η προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημόσιων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, της χώρας, όσον αφορά τη διεξαγωγή των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία. Η εμπειρία από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη σχολική εκπαίδευση υπογραμμίζει τη σημασία που έχει ο σχεδιασμός προκειμένου να είναι ποιοτική και αποτελεσματική η μέθοδος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υπό το πρίσμα των σύγχρονων θεωρήσεων της διδασκαλίας και της μάθησης και στη βάση ποιοτικών προδιαγραφών δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού και αξιοποίησης των καταλληλότερων κάθε φορά τεχνολογικών μέσων. Προς τούτο:

Αντικείμενο της προτεινόμενης Δράσης αποτελεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος εξ αποστάσεως επιμόρφωσης διάρκειας 20 ωρών με αντικείμενο την καλλιέργεια των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών (μόνιμοι εκπαιδευτικοί και αναπληρωτές όλων των ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένου και της ειδικής αγωγής) σε διδακτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογικά εργαλεία, προκειμένου να καταστεί εφικτή και με ποιοτικούς όρους η εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης.

Ο δυνητικός/οι δικαιούχος/οι θα πρέπει να διαθέτει/ουν επιστημονική γνώση και εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα αξιοποίησης ΤΠΕ στη σχολική εκπαίδευση, ώστε να διασφαλίσουν την παροχή υψηλής ποιότητας εξ αποστάσεως επιμόρφωσης στο σύνολο των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στον διδακτικό σχεδιασμό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε σχολικό περιβάλλον, αξιοποιώντας εκπαιδευτικές τεχνολογίες, καθώς και στην εφαρμογή της στη σχολική τάξη μέσα από την υλοποίηση κατάλληλων και παιδαγωγικά τεκμηριωμένων διδακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Σελίδα 3 Στόχοι του προγράμματος επιμόρφωσης

Οι στόχοι του προγράμματος επιμόρφωσης εστιάζουν στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών με:

· Τη διαδικασία της διδακτικής οργάνωσης των μαθησιακών δραστηριοτήτων για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ανάλογα με τη βαθμίδα της σχολικής εκπαίδευσης ή το γνωστικό αντικείμενο ή τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών.
· Τη μεθοδολογία αξιοποίησης και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για τη διδασκαλία και τη μάθηση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο σχολείο μέσα από παραδείγματα καλών πρακτικών ανά γνωστικό αντικείμενο.
· Τα εργαλεία και τις τεχνικές διαχείρισης σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας εκπαιδευτικού-μαθητή/ών (ή και μαθητών μεταξύ τους) στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις διάφορες βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης.
· Την παροχή ανατροφοδότησης στο πλαίσιο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσα από παραδείγματα καλών πρακτικών σε ημερήσια ή και εβδομαδιαία βάση. · Την υποστήριξη ειδικών ομάδων μαθητών από απόσταση (μαθητές ειδικής αγωγής, μειονεκτούσες ομάδες κλπ).
· Την ενημέρωση των γονέων για την υποστήριξη των μαθητών στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις διάφορες βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης.

Η επιμορφωτική διαδικασία οργανώνεται σε διακριτά τμήματα όπου θα συμμετάσχουν:

Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση:
· Νηπιαγωγοί και Δάσκαλοι · Ξένων γλωσσών και Πληροφορικής, καθώς και λοιπές ειδικότητες που διδάσκουν στα δημοτικά (θεατρικής αγωγής, κλπ) · Ειδικής αγωγής και εκπαιδευτικοί ειδικών σχολείων

Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: · Θεωρητικής κατεύθυνσης (φιλόλογοι, θεολόγοι κλπ) · Θετικών κατευθύνσεων (μαθηματικοί, φυσικοί κλπ) · Εκπαιδευτικοί Ειδικών Σχολείων, εκπαιδευτικοί ΑμεΑ και λοιπές ειδικότητες.

 

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Μπορείτε να βρείτε τα συνημμένα στην πρόσκληση αρχεία εδώ.

 

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020 13:46