ΕΛΚΕ-ΠΚ: Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος "Προβολής Ερευνητικών Αποτελεσμάτων - Κατηγορία Α"

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων: 01/8/2021 και ώρα 24:00

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης έχοντας υπόψη τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης (ΟΧΕ) του ΕΛΚΕ Παν/μίου Κρήτης, όπως αυτός εγκρίθηκε στην 445/19-11-2020 συνεδρίαση της Συγκλήτου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5550/17-12-2020 και ειδικότερα το Παράρτημα Ι: Κανονισμός του Προγράμματος Χρηματοδότησης Έρευνας,

ΚΑΛΕΙ

τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος «Προβολής Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» - Κατηγορία Α.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή μέχρι την Κυριακή, 01 Αυγούστου 2021 και ώρα 24:00.

Σκοπός της Χρηματοδότησης:
Ο σκοπός του Προγράμματος Χρηματοδότησης Έρευνας (ΠΧΕ) είναι η ανάπτυξη-υποστήριξη της έρευνας, η στήριξη των ερευνητικών υποδομών καθώς και η υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, διασφαλίζοντας την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλες τις δομές και τις ακαδημαϊκές-ερευνητικές διαδικασίες.
Η βασική φιλοσοφία του ΠΧΕ είναι (α) ανάπτυξη και υποστήριξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με σκοπό να φθάσει στο σημείο να μπορεί πλέον να χρηματοδοτηθεί από άλλες πηγές και (β) η υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, κυρίως των νέων ερευνητών και ερευνητριών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Αναλυτική Πρόσκληση και τα συνοδευτικά Έντυπα Υποβολής μπορείτε να βρείτε εδώ.