Δημοσίευση προκήρυξης μίας θέσης ΕΤΕΠ στο ΠΤΔΕ του ΠΚ

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2961_Γ_9-11-2023, ημ/νία κυκλοφορίας 10/11/2023)  και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΨΠΛΔ469Β7Γ-Ε0Ε) η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Εργαστηριακού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΦΕΚ 2961_Γ_9-11-2023

Προκήρυξη ΕΤΕΠ_ΠΤΔΕ_ΑΔΑ: ΨΠΛΔ469Β7Γ-Ε0Ε

Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της προκηρυσσόμενης θέσης: ­

  • Συντήρηση των ηλεκτρονικών υποδομών, υπηρεσιών και εργαστηρίων του Τμήματος ­
  • Εγκατάσταση, επικαιροποίηση λογισμικού και επίλυση τεχνικών προβλημάτων. ­
  • Επικοινωνία και εκπαίδευση χρηστών στη χρήση των υποδομών του Τμήματος ­
  • Διερεύνηση, σχεδίαση και υλοποίηση αποδοτικών λύσεων σε θέματα ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών για τις ανάγκες του Τμήματος. ­
  • Υποστήριξη των αναγκών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) και του Κέντρου Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Ε.Μ.Ε. - ΠΚ) στους τομείς της αρμοδιότητάς του.