Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις (47)

ΓΓΕΤ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»

Χρηματοδοτικό πλαίσιο: ΕΣΠΑ 2014-2020
 
Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)
 
Περιοχή υλοποίησης: 'Ολη η Eπικράτεια
 
 
Κατάσταση: Ανοικτή προς υποβολή
 
Προϋπολογισμός (€): 30.000.000,00 €
 
Έναρξη Ισχύος: 25/6/2020
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 29/9/2020
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε δείτε εδώ.
 
 
Διαβάστε περισσότερα...

Security Partner Search for H2020 topic "Human factors, and social, societal, and organisational aspects for disaster-resilient societies"

Bar Ilan University (Israel) is building a consortium in order to submit a project under the following Horizon 2020 topic with deadline on 27 August:

SU-DRS01-2018-2019-2020: Human factors, and social, societal, and organisational aspects for disaster-resilient societies

Stakeholders with the following expertise are invited to express their interest:

  • Research centers for social services, psychology, old age care, culture
  • Media specialists and communication experts
  • First responder organizations
  • Municipalities and government ministries
  • Legal and ethical experts

For more information, please follow the link: https://www.euresearch.ch/index.php?id=499&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1248&no_cache=1&user_id=50090&job_id=5037 

Διαβάστε περισσότερα...

Ενημερωτικό Webinar «Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας- Ελληνική Πρόσκληση», 6/8, 11.00–14.00

Ενημερωτικό Webinar: «Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας- Ελληνική Πρόσκληση»

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021- 2027»  και με σκοπό την  ενίσχυση των δυνατοτήτων της ΕΕ στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (HPC), της τεχνητής νοημοσύνης (AI), της κυβερνοασφάλειας (cyber security), της ανάπτυξης προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills) και του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης  και της διαλειτουργικότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός δικτύου Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (European Digital Innovation Hubs- EDIHs). 

Στο πλαίσιο της επιλογής των Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας στην Ελλάδα και για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων φορέων (μεταξύ των οποίων είναι και τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης), για την Πρόσκληση που ανακοινώνουν από κοινού οι Γενικές Γραμματείες Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Έρευνας και Τεχνολογίας, Βιομηχανίας και Εργασίας καθώς και για την κλειστή πρόσκληση που θα ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πραγματοποιηθεί

webinar την Πέμπτη 6 Αυγούστου και ώρες 11.00π.μ. – 14.00 μ.μ.

 

Η δήλωση συμμετοχής γίνεται εδώ, μέχρι την Τρίτη 04/08/2020, 14.00.Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε το Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

https://mindigital.gr/archives/1544?fbclid=IwAR2z0PIqI_7YFIe1Ze3bmhTc9HpTm6svZhX5Gge0kPvlih406okh7j70M4c

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή προτάσεων για την επιλογή των «Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας» (European Digital Innovation Hubs - EDIHs) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021- 2027» (Digital Europe Programme)

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων με τίτλο «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)»

 

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους):

  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και εποπτευόμενοι φορείς, μεμονωμένα ή σε σύμπραξη (στην περίπτωση των εποπτευόμενων φορέων που είναι ΑΕΙ ορίζονται εκείνα που έχουν Σχολές ή Τμήματα ή Πανεπιστημιακά Εργαστήρια ΑΕΙ Επιστημών της Αγωγής ή και Ειδικής Αγωγής ή και που παρέχουν Διδακτική και Παιδαγωγική Επάρκεια)

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων παραπάνω Άξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων. Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

 

Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο κατεπειγόντων μέτρων της Ελληνικής Πολιτείας για την αποφυγή και τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19 επιβλήθηκε μεταξύ άλλων η προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημόσιων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, της χώρας, όσον αφορά τη διεξαγωγή των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία. Η εμπειρία από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη σχολική εκπαίδευση υπογραμμίζει τη σημασία που έχει ο σχεδιασμός προκειμένου να είναι ποιοτική και αποτελεσματική η μέθοδος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υπό το πρίσμα των σύγχρονων θεωρήσεων της διδασκαλίας και της μάθησης και στη βάση ποιοτικών προδιαγραφών δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού και αξιοποίησης των καταλληλότερων κάθε φορά τεχνολογικών μέσων. Προς τούτο:

Αντικείμενο της προτεινόμενης Δράσης αποτελεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος εξ αποστάσεως επιμόρφωσης διάρκειας 20 ωρών με αντικείμενο την καλλιέργεια των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών (μόνιμοι εκπαιδευτικοί και αναπληρωτές όλων των ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένου και της ειδικής αγωγής) σε διδακτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογικά εργαλεία, προκειμένου να καταστεί εφικτή και με ποιοτικούς όρους η εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης.

Ο δυνητικός/οι δικαιούχος/οι θα πρέπει να διαθέτει/ουν επιστημονική γνώση και εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα αξιοποίησης ΤΠΕ στη σχολική εκπαίδευση, ώστε να διασφαλίσουν την παροχή υψηλής ποιότητας εξ αποστάσεως επιμόρφωσης στο σύνολο των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στον διδακτικό σχεδιασμό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε σχολικό περιβάλλον, αξιοποιώντας εκπαιδευτικές τεχνολογίες, καθώς και στην εφαρμογή της στη σχολική τάξη μέσα από την υλοποίηση κατάλληλων και παιδαγωγικά τεκμηριωμένων διδακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Σελίδα 3 Στόχοι του προγράμματος επιμόρφωσης

Οι στόχοι του προγράμματος επιμόρφωσης εστιάζουν στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών με:

· Τη διαδικασία της διδακτικής οργάνωσης των μαθησιακών δραστηριοτήτων για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ανάλογα με τη βαθμίδα της σχολικής εκπαίδευσης ή το γνωστικό αντικείμενο ή τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών.
· Τη μεθοδολογία αξιοποίησης και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για τη διδασκαλία και τη μάθηση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο σχολείο μέσα από παραδείγματα καλών πρακτικών ανά γνωστικό αντικείμενο.
· Τα εργαλεία και τις τεχνικές διαχείρισης σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας εκπαιδευτικού-μαθητή/ών (ή και μαθητών μεταξύ τους) στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις διάφορες βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης.
· Την παροχή ανατροφοδότησης στο πλαίσιο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσα από παραδείγματα καλών πρακτικών σε ημερήσια ή και εβδομαδιαία βάση. · Την υποστήριξη ειδικών ομάδων μαθητών από απόσταση (μαθητές ειδικής αγωγής, μειονεκτούσες ομάδες κλπ).
· Την ενημέρωση των γονέων για την υποστήριξη των μαθητών στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις διάφορες βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης.

Η επιμορφωτική διαδικασία οργανώνεται σε διακριτά τμήματα όπου θα συμμετάσχουν:

Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση:
· Νηπιαγωγοί και Δάσκαλοι · Ξένων γλωσσών και Πληροφορικής, καθώς και λοιπές ειδικότητες που διδάσκουν στα δημοτικά (θεατρικής αγωγής, κλπ) · Ειδικής αγωγής και εκπαιδευτικοί ειδικών σχολείων

Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: · Θεωρητικής κατεύθυνσης (φιλόλογοι, θεολόγοι κλπ) · Θετικών κατευθύνσεων (μαθηματικοί, φυσικοί κλπ) · Εκπαιδευτικοί Ειδικών Σχολείων, εκπαιδευτικοί ΑμεΑ και λοιπές ειδικότητες.

 

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Μπορείτε να βρείτε τα συνημμένα στην πρόσκληση αρχεία εδώ.

 

 

 

 

Διαβάστε περισσότερα...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΙΜΣ-ΙΤΕ με θέμα "Τρισδιάστατες τεχνολογίες στην πολιτιστική κληρονομιά"

3D TECHNOLOGIES FOR CULTURAL HERITAGE: LASER SCANNING AND PHOTOGRAMMETRY FROM THE MOUNTAIN TO THE SEA… AND BELOW

The one-day workshop “3D Technologies for Cultural Heritage” will provide hands-on experience and a preferable best-practice or workflow for extracting three dimensional information from archive historical photographs and recently acquired ones, by means of user-friendly software solution (Agisoft MetaShape, provided by the organizers with full 30-days license). A panoramic of free/open-source tools will be provided as well, highlighting weak and strong point and applicability. Photogrammetry will be sided with Terrestrial Laser Scanning with an overview of field data collection, processing and integration with other technologies.

It is an informal, friendly and open hands-on experience, where you will be provided with basic training with photogrammetry software and where you will have a chance to discuss and share your own examples and workflows (if any).

The workshop will be delivered in English to accommodate non-Greek speaking participants. Participation is provided with no registration cost. No workstations will be provided for the workshop, so you are kindly asked to join with your own laptop or be prepared to share with another participant. You are asked also to take with you your own camera (better if DSLR or otherwise… a simple mobile phone should do the work) and required cables or card readers to download the photos we are going to collect in the field. No specific previous knowledge or skills are required. At the end of the workshop, a certificate of attendance will be provided by the hosting Institute for Mediterranean Studies – GeoSat ReSeArch Lab.

For logistic reasons, places will be limited to 15-20 attendees and the selection will be done on the base of the application form and with the policy of “first-come, first-served” (deadline for submission Wednesday 23/07/2020).

The workshop is organized under the framework of the project "Cretan cultural landscapes over the time: highlighting the marine and mountainous environment of Mirabello -DIATOPO" funded by the Operational Program "Crete" 2014-2020, "Demonstration and experimental development projects that promote research and innovation in RIS3Crete"

For more information: http://news.uoc.gr/news/2020/20-07/3D_technologies_for_CH.pdf

You can download the workshop application form from the conference website: https://www.ims.forth.gr/el/news-item/view?id=905

 

Διαβάστε περισσότερα...

Οδηγός Διαχείρησης στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ»

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ»

Δημοσίευση: 16.07.2020

Ο Οδηγός Διαχείρισης – Υλοποίησης αφορά ερευνητικά έργα που αξιολογήθηκαν θετικά και κατατάχθηκαν στη λίστα των προς χρηματοδότηση ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνίας» «Αίεν Αριστεύειν-Θεόδωρος Παπάζογλου». Στόχος της Προκήρυξης είναι η υποστήριξη της ερευνητικής προσπάθειας Ελλήνων Ερευνητών/τριών, οι οποίοι/ες έχουν υποβάλει ερευνητικές προτάσεις στις Δράσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council-ERC) Starting Grant, Consolidator Grant ή Advanced Grant από το 2017 και μετά, έχουν αξιολογηθεί θετικά κατά τη δεύτερη φάση αξιολόγησης (βαθμός Α), αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω μη επάρκειας του κατά την εκάστοτε Προκήρυξη διαθέσιμου προϋπολογισμού. Σκοπός της χρηματοδότησης-γέφυρας είναι αφενός η ενίσχυση της ερευνητικής αριστείας και η επιβράβευση αξιόλογων Ερευνητικών Έργων που διακρίθηκαν για την ποιότητά τους στο πλαίσιο ενός ανταγωνιστικού μηχανισμού χρηματοδότησης, όπως είναι το ERC, και αφετέρου η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την αξιοποίηση του υφιστάμενου επιστημονικού δυναμικού της χώρας και την προσέλκυση νέων επιστημόνων που σήμερα εργάζονται στο εξωτερικό.

Για τον Οδηγό Διαχείρισης ακολουθήστε τον σύνδεσμο: http://www.elidek.gr/2020/07/16/odigos-diacheirisis-kai-ylopoiisis-ereynitikon-ergon-sto-plaisio-tis-2is-prokiryxis-drasis-epistimi-kai-koinonia-aien-aristeyein-theodoros-papazogloy/

Για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – «Χρηματοδότηση-γέφυρα Ερευνητικών Έργων που αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν έτυχαν χρηματοδότησης από το ERC», παρακαλούμε δείτε: http://www.elidek.gr/call/4785/

Διαβάστε περισσότερα...

Policy Brief: Improving pathways to interdisciplinary and transdisciplinary research for the Arts, Humanities and Social Sciences (H2020 SHAPE-ID Project)

Vienni Baptista, Bianca, Lyall, Catherine, Ohlmeyer, Jane, Spaapen, Jack, Wallace, Doireann, & Pohl, Christian. (2020). Improving pathways to interdisciplinary and transdisciplinary research for the Arts, Humanities and Social Sciences: first lessons from the SHAPE-ID project – Policy Brief. Zenodo.

This policy brief presents key issues and challenges for fostering interdisciplinary and transdisciplinary research in Europe, focusing on the participation of the Arts, Humanities and Social Sciences in such research. It provides concrete guidance to policy makers and funding organisations on how to tackle those issues and maximise the participation of the Arts, Humanities and Social Sciences.

Διαβάστε περισσότερα...

6+ fully funded PhD position (for 4 years) at the Faculty of Political and Social Sciences of the Scuola Normale Superiore in Florence

The PhD course in Political Science and Sociology of Scuola Normale Superiore is methodologically pluralist and multidisciplinary. Taught in English and truly international in student composition and faculty experience, it combines structured teaching with close, supportive supervision. The duration of the programme and its grant is four years.

Democracy and social movements.
This stream looks at social movements, civil society, participative democracy, political violence, new media from sociological and political science perspectives.

International political economy. 
This stream examines the transformations of capitalism, and in particular economic internationalization (globalization, Europeanisation, global industries, finance, migrations), changes in work and employment (digitalisation, industrial relations, new labour conflicts and inequalities) and the governance of these processes through policies, institutions and agency at multiple levels.

Comparative politics and society.
This area focuses on the comparative understanding of political parties, interest groups, civil society and public opinion, with particular attention to new political actors and practices. 

For more information:
On how to apply: https://www.sns.it/…/a…/phd/how-to-apply-for-the-phd-courses
On the PhD in Political Science and Sociology: https://www.sns.it/en/political-science-and-sociology  
On the PhD in Transnational Governance: https://www.sns.it/en/transnational-governance 

Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS