Βραβείο Αριστείας Υποψηφίων Διδακτόρων ΚΕΜΕ - ΠΚ

Το Κέντρο Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής (ΚΕΜΕ - ΠΚ) έχει ως έναν από τους βασικούς στόχους του την αναγνώριση και την επιβράβευση της αριστείας στην έρευνα. Σε αυτό το πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΚΕΜΕ-ΠΚ στην υπ’ αρ. 34/30-03-2022 συνεδρίασή του αποφάσισε τη θέσπιση του «Βραβείου Αριστείας Υποψηφίων Διδακτόρων ΚΕΜΕ-ΠΚ» και την ετήσια προκήρυξή του. Το Βραβείο χορηγείται σε Υποψήφιους/ες Διδάκτορες (ΥΔ) που εκπονούν τη Διδακτορική Διατριβή τους σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα εργαστήρια του ΚΕΜΕ-ΠΚ και έχουν εκπονήσει ερευνητική εργασία άριστης ποιότητας και υψηλής απήχησης στο πεδίο τους, την οποία θα παρουσιάσουν με τη μορφή είτε προφορικής είτε αναρτημένης ανακοίνωσης σε εθνικό ή Ευρωπαϊκό/διεθνές συνέδριο με κριτές. Η εργασία μπορεί να αποτελεί είτε μέρος της Διδακτορικής Διατριβής είτε να αφορά σε ολόκληρη τη Διδακτορική Διατριβή.

Κανονισμός του «Βραβείου Αριστείας Υποψηφίων Διδακτόρων ΚΕΜΕ - ΠΚ» (Φ.Ε.Κ. Τεύχος B’ 2911/08.06.2022)