ΕΛΚΕ ΠΚ: Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ενίσχυσης Νέων Ερευνητών/τριών Μελών ΔΕΠ - Κατηγορία Δ"

Print Email
(0 votes)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης ΚΑΛΕΙ τα νεοεκλεγέντα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης

να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυσης Νέων Ερευνητών/τριών Μελών ΔΕΠ» - Κατηγορία Δ.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή μέχρι την Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 24:00.


Σκοπός της Χρηματοδότησης:


Ο σκοπός του Προγράμματος Χρηματοδότησης Έρευνας (εφεξής ΠΧΕ) είναι η ανάπτυξη-υποστήριξη της έρευνας, η στήριξη των ερευνητικών υποδομών καθώς και η υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, διασφαλίζοντας την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλες τις δομές και τις ακαδημαϊκές-ερευνητικές διαδικασίες.
Η βασική φιλοσοφία του ΠΧΕ είναι (α) ανάπτυξη και υποστήριξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με σκοπό να φθάσει στο σημείο να μπορεί πλέον να χρηματοδοτηθεί από άλλες πηγές και (β) η υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, κυρίως των νέων ερευνητών και ερευνητριών.
Ειδικότερα, το Πρόγραμμα κατηγορίας Δ στοχεύει στη χρηματοδότηση της έρευνας των νεοεκλεγέντων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης, στη βαθμίδα του/της Επίκουρου/ρης Καθηγητή/ήτριας. Τα μέλη ΔΕΠ θεωρούνται νεοεκλεγέντα έως και τέσσερα (4) έτη μετά από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (βάσει Πρακτικού Ορκωμοσίας).
Κατ’ εξαίρεση, για την παρούσα Πρόσκληση, το ως άνω διάστημα ορίζεται σε πέντε (5) έτη.


Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση και για τα συνοδευτικά Έντυπα Υποβολής ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://www.elke.uoc.gr/news/post/6383