ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΕΜΕ-ΠΚ» - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023 - 2024


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΕΜΕ-ΠΚ»
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023 - 2024

Λήψη Αρχείου

Το Κέντρο Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής (ΚΕΜΕ-ΠΚ) προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 το «Βραβείο Αριστείας Υποψηφίων Διδακτόρων ΚΕΜΕ-ΠΚ» (ΦΕΚ 2911/Β/08.06.2022). Σκοπός του Βραβείου είναι η αναγνώριση και η επιβράβευση της αριστείας στην έρευνα που εκπονούν στο πλαίσιο της Διδακτορικής Διατριβής τους Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες (ΥΔ) των ενταγμένων στο ΚΕΜΕ-ΠΚ εργαστηρίων της Φιλοσοφικής Σχολής, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και της Σχολής Επιστημών Αγωγής.
Το Βραβείο χορηγείται σε ΥΔ που έχουν εκπονήσει ερευνητική εργασία άριστης ποιότητας και υψηλής απήχησης στο πεδίο τους και την οποία θα παρουσιάσουν με τη μορφή είτε προφορικής είτε αναρτημένης ανακοίνωσης σε εθνικό ή Ευρωπαϊκό/διεθνές συνέδριο με κριτές. Η εργασία μπορεί να αποτελεί είτε μέρος της Διδακτορικής Διατριβής είτε να αφορά σε ολόκληρη τη Διδακτορική Διατριβή.

Προϋποθέσεις - Όροι Συμμετοχής
⦁ Δικαίωμα αίτησης έχουν όλοι/ες οι ΥΔ που εκπονούν τη Διδακτορική Διατριβή τους σε κάποιο από τα ενταγμένα στο ΚΕΜΕ-ΠΚ εργαστήρια της Φιλοσοφικής Σχολής, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και της Σχολής Επιστημών Αγωγής.
⦁ Ο/Η αιτών/ούσα ΥΔ θα πρέπει να είναι ο/η κύριος/α ερευνητής/τρια της εργασίας και το πρόσωπο που θα την παρουσιάσει στο συνέδριο.
⦁ Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) από την 1η Μαρτίου 2024 μέχρι την 12η μεσημβρινή της 1ης Απριλίου 2024 και συνοδεύονται από:
(α) την περίληψη της εργασίας όπως έχει υποβληθεί για παρουσίαση (σε μορφή pdf).
(β) αποδεικτικό αποδοχής της εργασίας από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου ή αποδεικτικό πρόσκλησης συμμετοχής στο συνέδριο.
(γ) αντίγραφο έγκρισης της Διδακτορικής Διατριβής από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (εφόσον απαιτείται σχετική έγκριση).
(δ) βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένος/η ο/η ΥΔ στην οποία αναφέρεται το αρχικό έτος εγγραφής του/της.
(ε) επιστολή του/της αιτούντος/σας στην οποία περιγράφεται συνοπτικά η επιστημονική σπουδαιότητα της εργασίας και η προστιθέμενη αξία του Βραβείου στο βιογραφικό του/της ΥΔ (μέγιστη έκταση δύο σελίδες σε μορφή pdf). Την επιστολή θα πρέπει να συνυπογράφει και ο/η επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια της διατριβής.

Κριτήρια Αξιολόγησης των αιτήσεων
1. Κάθε αίτηση βαθμολογείται σε 100βάθμια κλίμακα. Η βαθμολογία επιμερίζεται ως εξής:
(α) Έως 25 βαθμοί για την αρτιότητα της μεθοδολογικής προσέγγισης και της παρουσίασης των
συμπερασμάτων.
(β) Έως 25 βαθμοί για την επιστημονική σπουδαιότητα και την καινοτομία της έρευνας.
(γ) Έως 20 βαθμοί για τη συμβολή του/της ΥΔ στον σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και τη συγγραφή της εργασίας, όπως τεκμηριώνεται από την επιστολή του αιτούντος και του/της επιβλέποντος/ουσας Καθηγητή/τριας.
(δ) Έως 30 βαθμοί για την εμβέλεια του συνεδρίου (δηλαδή, 10 βαθμοί για εθνικό συνέδριο και 20 βαθμοί για Ευρωπαϊκό/διεθνές συνέδριο).
2. Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας των αξιολογητών/τριών.
3. Η τελική βαθμολογία προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε ΥΔ που κατά τον χρόνο της αίτησης είναι εγγεγραμμένος/η στο πρώτο ή στο δεύτερο έτος εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής.

Διαδικασία Αξιολόγησης των αιτήσεων
1. Οι υποβληθείσες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης, όπως περιγράφεται στο ΦΕΚ 2911/Β/08.06.2022.
2. Η επιτροπή αξιολόγησης θα συνεδριάσει και θα διαμορφώσει τον τελικό κατάλογο βαθμολογίας των αιτήσεων, θα συντάξει σχετικό πρακτικό και θα κοινοποιήσει τα αποτελέσματα σε όλα τα μέλη των συνεργαζόμενων εργαστηρίων έως τις 30 Απριλίου 2024.
3. Τα κωλύματα και η διαδικασία αντικατάστασης μελών της επιτροπής αξιολόγησης κατά τη διαδικασία αξιολόγησης περιγράφονται αναλυτικά το άρθρο 6 του Κανονισμού του Βραβείου (ΦΕΚ 2911/Β/08.06.2022).
4. Προκρίνεται για απονομή του Βραβείου ο/η ΥΔ που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία.
5. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων και εφόσον υπάρχει οικονομική επάρκεια, όλο το ποσό του Βραβείου θα χορηγηθεί σε όλους/ες τους/τις ισοψηφήσαντες/σες. Εφόσον τα οικονομικά διαθέσιμα δεν επαρκούν, το ποσό του Βραβείου θα μοιραστεί εξίσου στους/στις ισοψηφήσαντες/σες.

Διαδικασία υποβολής ενστάσεων επί του αποτελέσματος
1. Κάθε ΥΔ που υπέβαλε αίτηση και δεν προκρίθηκε για την απονομή του Βραβείου, έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης. Η ένσταση θα πρέπει να κατατεθεί εγγράφως στη Γραμματεία του ΚΕΜΕ-ΠΚ μέχρι τις 10 Μαΐου 2024. Στην ένσταση περιγράφονται επακριβώς οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή.
2. Εφόσον υπάρξουν ενστάσεις, η επιτροπή αξιολόγησης θα συνεδριάσει και θα αποφασίσει επί των ενστάσεων έως τις 20 Μαΐου 2024 με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού. Σε περίπτωση αλλαγής της κατάταξης, θα συνταχθεί νέος κατάλογος βαθμολογίας, ο οποίος θα κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη των συνεργαζόμενων εργαστηρίων έως τις 27 Μαΐου 2024.

Χρηματικό ποσό και δίπλωμα Βραβείου
1. Το Βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο που ανέρχεται στο ποσό των 700.00€.
2. Ο/Η βραβευθείς/είσα ΥΔ θα παραλάβει και ειδικό δίπλωμα το οποίο θα αναφέρει τον τίτλο του Βραβείου, το ακαδημαϊκό έτος απονομής, το όνομά του/της και τον τίτλο της εργασίας.

Υποχρεώσεις βραβευθέντων ΥΔ
Ο/Η ΥΔ που θα λάβει το Βραβείο οφείλει:
1. Να αναφέρει τη χρηματοδότηση κατά την παρουσίαση της εργασίας και κατά τη δημοσίευσή της (εφόσον δημοσιευθεί).
2. Μετά τη συμμετοχή του/της στο συνέδριο, να καταθέσει στο ΔΣ του ΚΕΜΕ-ΠΚ (α) τη βεβαίωση παρακολούθησης του συνεδρίου και (β) αντίγραφο της περίληψης όπως δημοσιεύτηκε στο βιβλίο περιλήψεων του συνεδρίου (αν υπάρχει).

Image
  • Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100
  • secretary@keme.uoc.gr
  • 28310-77100 , 28310-77102

Social List

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου χρησιμοποιούμε Cookies

Νομοθεσία