Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών

Διευθυντής : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ
Ιστοσελίδα: https://ptpe.edc.uoc.gr/el/labs/1  
Στόχοι :
Το Εργαστήριο στοχεύει
α) στην ανάπτυξη:
   i.προγραμμάτων σπουδών,
   ii.μεθόδων διδασκαλίας,
   iii.ψυχοπαιδαγωγικών μέσων αξιολόγησης μαθητών και εκπαιδευτικής διαδικασίας,
   iv.μέσων απόκτησης και χρήσης ποικίλου εκπαιδευτικού υλικού (γλωσσικού, ψυχοκινητικού, λογικομαθηματικού, εικαστικού, μουσικού και θεατρικού).
β)στην κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου, στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται. 
γ)την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. 
δ)την συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 
ε)την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
Τρέχοντα Ερευνητικά Έργα
Τίτλος: “Promoting Teachers Well-being through Positive Behavior Support in Early Childhood Education”. 2021-2024
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Μανωλίτσης Γ.
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus+ KA3, EACEA)
Περιγραφή: Το ProW εφαρμόζεται από 11 οργανισμούς από την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Πορτογαλία και επιδιώκει να προωθήσει, να εξετάσει και να διαμορφώσει πολιτικές και μηχανισμούς για την ενδυνάμωση και υποστήριξη των παιδαγωγών χρησιμοποιώντας προσεγγίσεις από το πεδίο της Θετικής Ψυχολογίας και το σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς στο σχολείο (SWPBS).
Promoting Teachers Wellbeing through Positive Behaviour Support in Early Childhood Education (ProW), is a policy experimentation project aiming to develop evidence-based policies and practices to enhance the teaching profession and elevate teachers’ careers and capacities in Early Childhood Education and Care (ECEC) settings. ProW is implemented by 11 organisations from Cyprus, Greece, Romania, and Portugal and seeks to put forward, test and formulate policies and mechanisms to empower and support teachers using Positive Psychology and School Wide Positive Behaviour Support (SWPBS) approaches. In doing so, it wishes to build an inclusive positive-oriented school culture in which all children are valued and respected.
Ιστοσελίδαhttps://prowproject.eu/
Image
  • Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100
  • secretary@keme.uoc.gr
  • 28310-77100 , 28310-77102

Social List

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου χρησιμοποιούμε Cookies

Νομοθεσία